Homily: Marigmat na Pag-andam (2nd Sunday: Advent)

0
795

Marigmat na Pag-andam sa Pagdatong kan Maheherakon na Mesias

Sa ikaduwang Domingo kan Pagdatong, satong paghuhurop-huropan an halaga kan marigmat na pag-andam sa umboy na si Jesus na may darang balaog nin pagkaherak.

Sa ebanghelyo ngunyan, tinutukduan kita kun ano an dapat gibuhon sa marigmat an pag-andam na ini.

Enot, an bareta bakong gibu-gibo ni Juan. Bako man syang tsismis hali sa radyo. An baretang ini hali mismo sa Dyos. Kaya igwa ining katototoohan. Sabi sa ebanghelyo: “Duminatong an tataramon nin Dyos ki Juan na aki ni Zakarias, sa disyerto.” (Lk 3:2)

An tsismis, an usipon na dai aram kun sain hali, dai ihinaharubay. Alagad, an marhay na bareta na gikan sa Dyos ihinaharubay. Ini an ginibo ni Juan tulos-tulos kan makaabot saiya an bareta. Sabi sa ebanghelyo: “Asin naglibot sya sa rona kan Jordan, ihinaharubay an bunyag nin pagbakli para sa kapatawaran nin kasalan.” (Lk 3:3)

Tama, an hagad nin Dyos iyo an satong pagbàgong buhay. Bako an pag-shopping tanganing mag-bago nin bado, kundi an pagkumpisal tanganing magbago an puso. Sabi sa ebanghelyo, “Tingog na nagkukurahaw sa disyerto: ‘Andama an dalan nin Kagurangnan, patanusa an saiyang agihan; an lambang ampas papanuon, an gabos na bukid saka bulod papantayon’” (Lk 3:4-5)

Totoo nanggad, ini an panahon nin pagrinsay asin paghusay. Kun ano an gibo sa laog kan harong o opisina, iyo man an gibo sa satong kalag asin puso. An mga basura dai na pagtipunon. Iapon na sinda. Ini an gawe nin pagrinsay. An mga papel, dyaryo, lalagan, bote – gabos ini susuksukan nin mga kuraratsa. Dai na pagpahaluyon. Ibasura na sinda. Dakul kan mga siring an satong mga puso. Mga tago-tagong hinanakit, mga saray-saray na kaputikan, gabos na ini iluwas sa paagi nin pagkumpisal.

Marigmat na mata nin kalag an kaipuhan tanganing madangog an tingog nin Dyos asin mahiling an mga ati kan satong mga puso. Sa pagdatong ni Jesus, dai sya malaog sa garahe o pintuan o sa dapog o tsimneya. Malaog sya sa satong mga puso. Kaya puso, bakong natad, an satong linigon.

Kun kita makapag-andam nin siring, saka ta mahihiling an mga balaog na saiyang dara para sa sato. Balaog na dai binakalan sa Hong o Angelina, sa LCC o sa SM, kundi biyaya nin kaligtasan. Susog sa ebanghelyo: “Dangan mahihiling kan gabos na tawo an tabang kan Dyos na kaligtasan.” (Lk 3:6)

Sabi daa, an manok na gurang, an tugdon sa tinola. An tawong gurang, an tukro sa orinola. Salang gayo an kasabihan na ini. An tamang katukduan iyo ini: an katapusan kan manok chicken joy. An katapusan kan tawo eternal happiness. Ini an darang herak kan umboy na si Jesus, asin ini para sa andam kan saiyang pagdatong.