Homily for the 7th Day of Aguinaldo

0
742
  
By: Fr. Joey Gonzaga
Pagsamba sa Dios na may Kapakumbabaan
An mapaabaw-abaw oripon nin kaputikan alagad an mapakumbaba oripon nin katotoohan.
An mapakumbaba Dios an sinasamba asin inoomaw bako an mapaabaw-abaw na an poder, popularidad o cuarta an sinasamba.
An mapaabaw-abaw lingaw na makagiromdom ta bungaw kan kapangyarihan o kaya kapasloan sa mga bagay na materyal alagad an mapakumbaba pirming nakakagiromdom kan kapangyarihan kan Dios na maheherakon asin mga bagay na langitnon.
An mapaabaw-abaw naoogma sa kagadanan nin kapwa alagad an mapakumbaba naoogma sa buhay, sa pagsolsol asin pagbagong buhay kan mga nagkasala.
Sa aldaw na ini inoomaw ta si Maria, an satong Ina, an modelo kan pagsamba sa Dios na may kapakumbabaan. Sa saiyang kanta ipinapasabot sa sato na na an tunay na pagsamba:
Pagsamba na naoogma bako sa pansadiring kagustohan o kabotan kundi sa pagsunod kan kabotan kan Dios Ama.
Pagsamba na nagmimidbid bako lang kan mga karahayan nin Dios kundi kan kahalagahan kan Dios sa buhay ta, buhay kan satong pamilya asin parokya.
Pagsamba na may pagkatakot kun ano an tama asin sala nin huli ta aram ta an Dios huhusgahan kita sa huring aldaw
Pagsamba na danay na nakakagiromdom kan pagkamaheherakon nin Dios kaya danay man na nakakagiromdom na magsirbe, magheras, magtabang sa kapwa.
An awit nin pag-samba ni Santa Maria iyo man logod an satong pamibion asin gibohon ngonian asin sagkod pa man. Amen.