Homily for 6th day of Aguinaldo Mass

0
2245

Pagbisita ni Maria ki Isabel.
by: Fr. Louie Occiano

Ngonian na kapaskuhan, usong marhay an pagbibisita. Igwang mga binibisita na maogma asin igwa man na binibisita na nasusuya. Siempre, kun hahapoton ta an rason, depende sa katuyuhan kan nagbibisita. Siempre kun an bisita mo maniningil nin utang, medyo iba man yan sa bisita na may darang regalo. May bisitang maogmang akoon, asin igwa man na bisitang masiramon sarahan sa pintuan. Yan an rason kun kaya igwang mga ninong saka ninang na sigeng tago sa saindang mga bisita. Pero ngonian na kapaskohan, an kamawotan nin Dios na magin maogma an nagbibisita asin magin maogma an binibisita.

Sa ika- anom na aldaw kan satong Misa de Aguinaldo, nahiling niato an maogmang pagbisita ni Maria sa saiyang pinsan na si Isabel. Igwa kitang makukuang adal na pwedeng magtao sato bako sanang maogmang kapaskuhan kundi man mabungang pagcelebrar kan regalo nin buhay.

Enot, si Maria, naghidali pasiring ki Isabel. Igwang positivo sa pagmamadali, alagad igwa man nin negativo sa pagmamadali. Siempre an project niato, igwa deadline, kaya kaipuhan madalion an trabaho, dai magparamortogo. Gabos nagmamadali paduman sa mall asin sa party, pero kun masimba, grabe an pahunog-hunog. Ngonian an hustisya minamadali.. kaya madalion maghusga sa mga drug addict, pati an buhay madalion taposon kan EJK.

Kaipuhan niato magmadali sa pagtuyaw sa mga sala, asin madalion an pagbabago para sa karahayan bakong madalion an pagkomitir nin kasalan.
Dai magparaluya luya.

Panduwa, pag-abot ni Maria, maogma siyang inaako, pati an aki sa tulak ni Isabel naghiro. Kaipuhan niato an darahon kaogmahan bakong kamundoan. Nahiling ni Maria na si Hesus bako tanganing saiyang sadirihon, kundi tanganing saiya iheras. Mary realized from the very beginning that Jesus was not hers to keep but hers to share. Ano man nanggad an ihineheras niato ngonian na panahon sa satong kapwa, lalong lalo na sa mga kaakian?

Magayon bagang itao niato sa satong kapwa, bako sanang regalong napapatos, kundi man regalong dai napapatos – siring baga kan pagkamoot asin pagkaherak.

An pinakadakulang regalo nin Dios kan magbisita siya satuya sa paagi kan pagkamundag nin Hesus – an pinakamahalagang regalong dai napapatos – na nagtao man saton kan regalo nin buhay. Ini itinao sa lambang saro – kaya kaipuhan irespeto, lalong lalo na an kaakian asin mga maluya.

Magayon baga na an lambang masabatan niato ngonian, masuhay sato na may ngirit sa saindang lalawgon ta natawan niato nin kaogmahan.

An pantolo, nagtabang si Maria ki Isabel sa laog nin tolong bulan. Aram ni Maria an pangangaipo ni Isabel sa saiyang pagbados ki Juan Bautista. Sa pagtabang ni Maria ki Isabel, siya nagin imbuelto – sa buhay ni Isabel. Ngonian na panahon, dakul an mga mayong pakiaram. Habong maging imbuelto. Dakul an mayong pakiaram, kun kaya dakul an nagtitios huli kan daing pakiaram kan dapat makiaram. Mahilig kitang magpasa kan responsibilidad sa iba. Ano daw kun probaran tang magin imbuelto.

We must build bridges within our family not walls – tulay bakong kudal.

Ngonian na Taon ni Parokya, awot pa man lugod magin imbuelto kita sa kumunidad na satong kinakamugtakan.

Magayon bagang dai kita magparaluya-luya ta harayoon na an satong tugang – maghidali kita sa pagtabang sainda. Darahon niato an maogmang bareta na gabos palan pwedeng magdara ki Kristo sa lambang saro bilang kaayon kan satong parokya.
.
Sa pakikipag-relasyon niato sa iba, dai sana niato pagparahanapon si Kristo sa satong kapwa, nin huli ta bako pirmi kita madisganar. Imbes, ipamate niato na si Hesus yaon sa satuya tanganing madara man niato an kaogmahan na dinara niya sa saiyang pagkamundag.