Homily for 5th Aguinaldo Mass

0
584

By: Fr. Erwin Obias

An Pagpromotir kan Kultura nin Buhay sa Paagi kan Serbisyo sa Comunidad. 

 Gabos kita igwa nin kanya kanyang kakayahan. Asin an pagkakaiba-iba nin kakayahan iyo an paagi na minadeterminar kan estado nin indibidwal sa komunidad. Ini man an rason kun ano ta an tawo dahilan sa pagkakaiba igwang maikokontribuir sa comunidad. An kakayahan na ini bako an rason tanganing duhagion o manduhagi nin kapwa. 

 Kun sa natura, an diversity iyo an nagiging paagi tanganing mabuhay an manlaen-laen na mga species sa sarong lugar, an indibidwal na kakayahan nyato iyo man an paagi tanganing kita maging instrumento nin pag uswag kan buhay kan satong kapwa.

 Ngonian na panahon, dakul an kapit sa patalim nin huli ta pwedeng an pangangaipuhan ninda sa aroaldaw dai naaabot, kaya minaresulta sa panghahabon o an pagpabakal asin paggamit nin droga; mga bagay na nakakaraot sa buhay nin tao asin buhay nin komunidad.

 Sa ebanghelyo nadangog niyato an pagbareta kan angel manunungod sa pagkamundag ni Jesus. Asin an sabi kan Anghel ki Maria “dai ka mahadit nin huli ta pinaboran ka nin Diyos.” Sa diksyonaryo an boot sabihon kan pabor pwedeng marahay na buhay, nbiniyayaan, dakul na kwarta o my marahay na posisyon, pwede man na atitud nin pag-uyon or pagkakaigwa nin marhay na tratamiento. Sa biblia an boot sabihon kan pabor iyo na maging paagi tanganing gibohon an saiyang katungdan. Arog bga ki Esther, si Esther na sarong ilo pinaboran nin Diyos, ginibong Reyna nin Persia tanganing iligtas an mga Hudyo sa kagadanan. An mahal na Ina instrumento tanganing darahon sato an buhay sa paagi ni Jesus.

 Kaya kita bilang mga nagako kan pagtubod ki Hesus, igwa kita nin misyon tanganing makisumaro sa misyon niya, “Ako napadigdi tanganing kamo magkaigwa nin buhay.”

 Kaya kita enot personalmente kaipuhan na papusugon niato an satong mga sadiri tanganing maging sarigan kan mga tugang niatong naghihikahos sa komunidad. You cannot give what you do not have!

 Panduwa, maging marhay na elemento nin comunidad na nagtatabang sa kapwa. Igwa nin mga tao na nabiyayan material alagad mayo man lamang nin ginigibo para sa saiyang kapwa na naghihikahos. An tao dai nabubuhay para sa sadiri lamang!

 Pantolo, bilang mga nagresibe kan pabor nin katolikong pagtubod. Dai sana kita basta na nagako kan pagtubod kundi kita igwa nin obligasyon na labanan an mga elemento na magdadara sato nin kagadanan espiritwal.

 Kaya lambang saro sato sa paagi kan marhay na pangataman kan mga pabor niato hali sa Mahal na Diyos sa paagi kan satong mga kakayahan, my obligasyon na magdara nin buhay bakong kagadanan kan satong sadiri asin kan satong kapwa.