Homily for 4th day of Aguinaldo Mass

0
928

zaharia

By: Fr. Xavier Amoroso

“AN HALAGA KAN BUHAY”

Lambang saro sa sato igwang pinapahalagahan sa buhay. Ini pwedeng tawo, bagay, lugar o kamawotan na nagtatao sato nin dakulang kaogmahan asin kahulugan.

Halimbawa, para sa mga mag-agom, an mahalaga sainda iyo an saindang sinumpaan, an saindang pagkaminootan sa lambang saro. Sabi ngani kaiyan, “hahamakin ang lahat masunod ka lamang”.

Para sa mga empleyado, an mahalaga sainda ngonyan na panahon iyo an saindang “13th month pay”! (Pagiromdom tabi sa mga boss na yaon digdi na dai paglingawan na itao na sa saindong mga empleyado an saidang “13th-month pay” bago pa mag-Disyembre 24. Ini sabi mismo kan DOLE)

Para ki Presidente Rodrigo Duterte an mahalaga sa saiya iyo an saiyang kampanya kontra-droga. Kaya ngani sabi nya mismo, andam syang “manggadan” tanganing ubuson sana an mga durugista.

Para man sa mga estudyante, an mahalaga sa sainda ngonyan iyo an i-enjoy an Christmas break kaibahan an saindang mga barkada.

Para sa mga tugang nyatong OFW, orog na si mga dai makakapuli ngonyan na Pasko, an mahalaga sainda iyo an makapadara nin “balikbayan box” na naglalaman kan pasalubong para saindang mga mahal sa buhay.

Totoo man nanggad na gabos kita igwang pinapahalagahan sa buhay na iyo an nagtatao sato nin dakulang kaogmahan asin kahulugan.

*****
Sa mga babasahon nyato ngonyan, mahihiling ta na para sa agom ni Manoa, asin para ki Isabel, na agom ni Zacarias, an mahalaga sa sainda iyo an magkaigwa nin aki.

Idinusay ninda an saindang bilog na buhay (nin huli ta sinda baog) sa pag-arang asin pakimaherak sa Mahal na Dios na sinda matawan nin aki.

Asin nin huli ta sinda naging dayupot sa saindang pagpamibi, pinapangyari kan Dios an saindang kamawotan. Sa paagi nin angel ibinareta sa agom ni Manoa na sya mangingidam asin mangangaki asin ngangaranan niya ining Samson.

Siring man an nangyari ki Zacarias. Ibinareta man sa saiya nin angel na an saiyang agom na si Isabel mangingidam asin mangangaki asin ngangaranan nya ining Juan.

Dakulang kaogmahan an saindang namatean nin huli ta para sa sainda an saindang mga aki iyo an nangungurog na mahalaga sa saindang buhay.

*****
Alagad, makamundong pag-isipon na may ibang mga ina asin mga ama na para sa sainda dai mahalaga an saindang mga aki. Asin saro sa mga manipestasyon kaini iyo an aborsyon o an direktamenteng paggadan sa aki mientras na yaon pa sa pupónan kan saiyang ina.

An aborsyon sarong makangirhat na kasalan nin huli ta kun satong iisipon, an magurang, na dapat kutana iyo an enot na matao nin proteksyon asin halaga sa saiyang aki, iyo mismo an enot na minalapas kan diretso kan aki na mabuhay.

Na dapat kuta na an mga magurang iyo an maataman sa saindang aki, iyo mismo an nagdadara sa aki sa peligro asin kagadanan.

Makamundong pag-atid-atidon, alagad ini nangyayayari ngonyan na mga panahon.
Dawa an pag-inum nin “pills”, an paggamit nin IUD (intra uterine device), an pagpatudok nin mga “injectables”, an paggamit nin “implants”, na sabi ninda mga contraceptibo, nagigin paagi tanganing malaglag an aki. Sa katotoohan, an mga ini inaapod na “abortifacients” o pampalaglag.

*****
Mga tugang, ngonyan na ika-apat na Misa Aguinaldo pinapagirumdom kita, orog na an mga kamagurangan, na tawan ni halaga an buhay kan saindang mga aki, namundag na o dai pa.

Gamiton nyato sa tama an satuyang katalingkasan na pilion an buhay bako an kagadanan, asin magin mga responsable kitang mga magurang sa pag-ataman asin pagpadakula kan satong mga kakakian.

An pagigin makasadiri, sa hiling ko, an pinaka-orog na dahilan kun tano an ibang mga magurang nagiginibuhan na ilaglag an sadiri nindang mga aki.

*****
Magin aarugan ta lugod an agom ni Manoa asin si Isabel, duwang babae na an orog na mahalaga sa sainda iyo an saindang mga aki.

Kun pinili kuta nindang ilaglag an saindang mga aki, dai kuta kumpleto an ritrato kan istorya kan satong kaligtasan.

Siring man ki Santa Maria, mas pinili nya, bako an saiyang sadiring kamawotan, kundi an kamawotan kan Ama na siya magin ina ni Jesus.

An tolong babaeng ini – an agom ni Manoa, si Isabel, asin si Santa Maria – pinili ninda an buhay, bako an kagadanan kan saindang mga kaakian.

*****
Ika ano an mas orog na mahalaga saimo, an buhay o an kagadanan?