Homily for 3rd Day Aguinaldo

0
797
 advent
By Fr Joey Gonzaga
December 18 (4th Sunday of Advent)
Tema: Pagpahalaga asin Pagrespeto kan Dignidad nin Lambang Tawo
Sa nangyayari ngonian na panahon an buhay nin tawo garo na sana presyo nin Cornetto ta barato na an panggagadan nin huli ta karton, papel asin packing tape lang an kaipuhan: “Drug pusher ito, huwag tularan.”
Garo baga an kadaklan sa sato manhid na, ok na sana an makahiling asin makadangog sa bareta aroaldaw na may bangkay na nakatihaya. Dai lamang an iba naalarma na sa aldaw na ini lampas tres mil na an nagagadan sa kampanya kontra droga asin ini madagdag pa. Ano po, hahalaton ta maubos an sinasabing apat na milyon na durugista para kita magimata?
An sabi kan iba, maray na sana na sinda magadan ta sinda daa less human. Tano, ano an sukulan ta para apudon an iba na bakong tawo o less human, siring sa satuya?
Bitayon an an mga nakagibo nin makangingirhat na krimen an kurahaw kan iba sa satuya! Uboson an mga durugista tanganing an banwaan magin matoninong asin matiwasay na. Tano mga tugang puede na sanang isakripisyo an buhay nin kapwa tawo, kapwa Pilipino para sa karahayan asin katiwasayan kan ibang tawo?
Garo normal na an pagpakaraot asin pagratak nin kapwa sa social media. Mayong pakiaram kun baga nakakakulog na, ta an importante para sa iba may masabi ka minsan pa ini muda.
Ngonian na Domingo mga tugang magayon na balikan asin paghorop-horopan kun siisay kita asin ano kita.
Bako kitang tawo-tawo sa posporo na puede sanang kawatan, pagbasang-basangon, iapon, pakaraoton o kaya gadanon. Kita nilalang nin Dios sa saiyang ladawan. Iba-iba man an satong kundisyon o propesyon, iba-iba man an satong inadalan o naabtan sa buhay. Kriminal man o bako, durugista o drug lord man, negosyante o tripolante, gurang man o omboy sa tulak kan saiyang magurang, may helang o mayo. Para satong mga paratubod asin parasunod ni Jesus, parehas an satong dignidad. Kita gabos mga aki kan Dios, tinubos sa cruz ni Cristo Jesus asin eerokan kan Banal na Espiritu Santo nin huli sa Bonyag. Iisang pamilya tayo nang Diyos, iisang parokya tayo!
Nin huli sa pagtubod, hinihiling ta an lambang saro na bakong iba o naiiba kundi kaiba. An iba satong kapwa, bakong ulang o kaiwal na dapat paraon sa kinaban kundi kasurog, tugang na dapat atamanon asin igalang.
Ini an satong dignidad. Iyo ini kita gabos na uya sa Misang ini may paggalang asin pagrespeto sa kapwa.
An ngaran ni Jesus, Emmanuel, Dios na uya sato. Uya daw talaga an Dios sa satuya? Baka mayo an Dios sa buhay ta kaya nasasakitan kita na tawan nin respeto asin paggalang an satong kapwa?
Arogon nyato si San Jose, magimata man logod kita, utubon an kabotan kan Dios Ama, padagoson asin akoon an lambang saro sa satong puso, siring kan pag-ako ni San Jose ki Santa Maria sa saiyang harong.