Homily for 1st Aguinaldo Mass

0
1036

simba

By: Gerome Pelagio

Gospel Reading: Good works as divine testimony

Theme: Promoting the Apostolate of Good Works in the Parish

Propaganda an ginagamit kadaklan Na Beses kun may gustong ipaakong ideya o tawo. Sa politika ginagamit man ini lalo Na kun maabot an pirilian o eleccion tanganing magustuhan an plataporma Kan sarong kandidato tangani na siya an  pilion Kan Mga botante.

Halimbawa: 

(Ordinaryong tawo an drama)

An sarong kandidato na mabadong ordinaryo, makikakan Sa mga squatters Na nakakamot, o maduman sa oma Na nagpapahiling Na siya saro man Sanang ordinaryong tawo  Na nakakasabot Kan kamugtakan nin tawo Na madara nin pagbabago; siya an tagapagligtas. Alagad  Sa katunayan Dai man talaga nagbabado nin ordinaryo o Dai man talaga nagkakamot sa pagkakan; Na Sa katunayan an Mga amigo iyo an mga milyonaryo asin makapangyarihan Sa banwaan. 

(O Kaya an inaapod Na bandwagon). Kan nakaaging pirilian  sinasabi Kan  halos gabos na supporters   Ni Duterte Na kun habo ta na magin  drug addict an Mga  aki Ta kaipuhan Na magboto kita k Duterte.  Siya an masugpo Sa droga. Siya an masugpo Sa krimen Sa laog Sana Kan tolong bulan. 

Makapangyarihan Na maray an propaganda Sa Pag impluwensiya Sa tawo. Dakul nadadara kaini. 

Sa satong evangelio satong Na  encuentro si San Juan. Siya nagmimidbid k Jesus. Siya nagsaksi mapadapit Sa katotoohan. Para ki Juan si Jesus iyo an Cordero Kan Dios, an Tagapagligtas. Totoo an sinasabi ni Juan manongod ki Jesus. Bako Sana ining propaganda. Si Juan sarong profeta Na an dara mensahe hale Sa Dios. Asin Pinatunayan ni Jesus Sa paagi Kan saiyang Mga Gibo an saiyang pagigin aki nin Dios Na maligtas sato. Bakong kagadanan Kundi pagkabuhay liwat an saiyang Dara. Bakong kadikloman Kundi liwanag an saiyang Dara.

Hanap Ta an tunay Na liwanag Sa satong sociedad. Hanap Ta Na mapakaray an buhay Kan lambang tawo. Sa propaganda sinasabi Na para Sa masa an kapangyarihan. Alagad an Mga ordinaryong tawo an biktima. Mga ordinaryong tawo Na ginagadan Sa dalan, Mga tawong daing kalaban-Laban. 

Sa propaganda sinasabi Na para Sa karahayan Kan satong futuro asin katoninongan an katuyuhan. Alagad kariribokan nin huli Sa garadanan an satong inaatubang Sa ngonian. An pangakong masusugpong krimen iyo Na an ordinaryong nangyayari aro aldaw. Bakong liwanag Kundi kadikloman an satong inaagihan. 

Christ is coming! He is our Saviour! Bako Sana ining propaganda. Likayan Ta an tawong bakong tunay an pagkamoot Sa banwaan. Mga tawong Mga amigo An pinapaorog. Pilion Ta an Kagurangnan. 

Siya an tunay Na madara nin pagbabago. Change is coming if we are trying to live a Christian life. Siya an ginigikanan Kan satong karahayan, Kan satong Mga maray Na Gibo. 

An maray Na gibo Gikan Sa Dios asin para Sa Dios. Pinaglilingkodan Ta an Dios Sa paagi Kan saiyang banwaan. An Mga marahay Na Gibo satong gibohon man para Sa satong Mga parokya. Dakul paagi tanganing makapilingkod Sa parokya Bako Sanang pagtao nin donation para Sa simbahan o Sa mga carollers. May Mga ministries Na pwedeng imbuweltuhan. Pwede magbali Sa liturgical ministries, magin parabasa, parakanta, parakolekta. Pwede magbali o mag contribute Sa feeding ministry. Pwede magbali Sa teaching ministry, Pwede mag tokdo nin katekesis. Pwede magbali Sa leadership ministry, Pwede magin official Kan pastoral council. Kita Na Mga iniligtas ni Cristo Na nagkaigwa nin buhay asin nakahiling nin liwanag, huli saiya, magdara Kita nin buhay  asin liwanag Sa banwaan. Sa paagi nin marahay Na Gibo, ipahiling ta Na iniligtas Kita ni Cristo. 

Kita gabos na mga binonyagan, kita an parokya. Kita an Simbahan. Bako ining propaganda.