Homily: 3rd Sunday of Advent

0
691

Yaon na kita sa ikatulong Domingo kan Pagdatong. Inaapod ining Gaudete huli ta dara kaini an mensahe nin kaugmahan. An gabos nyatong binasa sa bibliya manunungod sa kaugmahan na ini. An kaugmahan na ini bakong siring sa kasiraman na madaling matanyog o makubanan. An kaugmahan na ini hararom asin permanente. Dai sya nayuyugyog nin anuman na mga problema. Ini an kaugmahan na dara ni Jesus nin pagkaherak. Nagrarani an saiyang pagkamundag, nagrararom man an satong kaugmahan.

Anong klase an kaugmahan na ini na dai natatanyog, dai nakukubanan asin dai nayuyugyog? Asin pano ini napapadanay?

An kaugmahan na ini hali sa satong pagkasabot kan satong sadiri. Mamundo an tawong dai midbid an sadiri. Maugma an tawong midbid an sadiri. Sa pagkasabot, dapat aram nyato kun sain kita hali, sisay an satong kairiba sa pagbaklay, asin sain kita paduman.

Enot, dapat aram nyato an satong ginikanan asin aram nyato kun yaon kita sain ngunyan. Sa paglakbay, nawawara kita bakong huli ta dai ta aram an pududumanan kundi huli ta dai ta aram kun sain kita hali asin kun sain kita ngunyan. Sa paggamit GPS o global positioning system, halimbawa, masakit mag-recalculate kun dai nahihiling kan satellite an satong presenteng posisyon. Kaya iyo ini an enot tang dapat gibuhon. Sain kita hali asin hain kita ngunyan sa satong paglakbay.

An satong paglakbay sa pagtubod nagpuon sa satong bunyag. Ano na an satong ginibo tanganing mapatalubo an satong pagtubod? Ano na an mga pagsubok o pagbalo na satong inagihan na nagpararom kan satong pagtubod sa Dyos?

Ikaduwa, sisay an satong kairiba sa satong paglakbay? Ano an satong ginigibo mantang kaibahan ta sya? Kun an satong kairiba iyo an demonyo, dai kita mauugma. Ini matao sato nin mga bisyo, asin an bisyo iyo man sana an maraot kan satong pagkatawo. Kadakul sa kinaban an mayo sa tamang dalan huli kna mga bisyo, asin huli ta kairiba ninda sa paglakbay an demonyo.

An tamang kairiba iyo si Jesus. Sa pakikiiba ta ki Jesus, bakong kasiraman sa mga materyal na bagay an kaipuhan kundi an buhay sa kabansayan o birtud. An mga gibong herak iyo an gibo ni Jesus, asin iyo man iyan an sugo nya sa sato sa satong paglakbay. An lambang lakdang dapat lakdang sa pagtabang sa kapwa, pagpakakan asin pagpainom sa mga nagugutom asin napapaha. Pagdalaw sa mga may helang asin bilanggo. Pagtaong sisirungan sa mga mayong estaran. Asin an herak bako sanang para sa hawak kundi pati man sa kalag kan tawo. Kaya an pagtukdo sa kulang an pagkasabot, paghulit sa nariribong, pagpatanid sa mga nagkakasala, mga nagkapirang halimbawa kan pagkaherak sa kalag.

Ipinatuom ini sato kan mga katekista kan aki pa kita. Alagad, bako sana ining mga bagay na dapat tuumon, kundi gibuhon sa aroaldaw na pagkabuhay. Masakit alagad nagdadara ini nin tunay na kaugmahan.

Ikatulo, dapat malinaw sa sato an satong padudumanan. Kun ini iyo an buhay na daing kasagkuran, mas nagrarani kita, dapat mas nag-uugma kita. Siring sa Gaudete na nagpaparani sato sa umboy na si Jesus, an lambang kasakitan na satong manuparan, mga paagi tanganing lalong maparani kita sa buhay na satong minamawot.

Sain kita hali asin hain kita ngunyan? Sisay baga talaga an satong kairiba? Sain baga an satong buot na mapadumanan? Kun malinaw ini sa sato, midbid nyatong marhay an satong sadiri. Kun midbid an sadiri, igwa kita kan kaugmahan na dai natatanyog, dai nakukubanan, asin dai nayuyugyog.